Energiamurros logistiikka-alan näkökulmasta

Blogi Business Vantaa

Blogiteksti kokoaa 2.3.2022 järjestetyn "Ilmasto <3 Yritykset: teemana logistiikka" -webinaarin antia.

Sisältö

 

Liikenteellä on merkittävä vaikutus ilmastonmuutoksen vaikutusten hillinnässä, mutta nopeiden muutosten tekeminen vie aikaa. Miten logistiikka-alan yritykset vastaavat ilmastonmuutokseen, kun tavaraliikenteen kuljetusjärjestelmien vastuullisuus on tullut jäädäkseen? Mitä todellisia vaihtoehtoja on fossiilisille polttoaineille? Poliittiset myllerrykset maailmalla ovat tuoneet oman lisänsä energiakeskusteluun, jossa tavaroiden ja ihmisten liikkumisen tarpeiden merkitys ei ole ainakaan vähenemässä.

 

Webinaarin ensimmäinen puheenvuoro kuultiin myyntipäällikkö Ville Sipposelta energiayhtiö Gasumilta. Tällä hetkellä maakaasun ja biokaasun käyttö nesteytettynä (LNG/LGB) runkoliikenteen ja raskaan aluejakelun polttoaineena laajemminkin vaikuttaa lupaavalta. Paljon onkin kiinni kaasukäyttöisten ajoneuvojen saatavuudesta sekä tankkausasemaverkoston laajenemisesta. Erityisesti biokaasun käyttö vähentää jopa 90 % maantieliikenteen kasvihuonekaasupäästöjä dieselin käyttöön verrattuna. Päästövähennysten lisäksi myös melutasot pysyvät alhaisempana. Vuoden 2022 alusta lähtien on ollut saatavilla valtion hankintatukea kaasukäyttöisten kuorma-autojen hankintaan.

Paikallisen energiayhtiön roolista kuntien ilmastotyössä kertoi Keravan energian teknologiajohtaja Sami Kotimäki. Useat kaupungit ovat sitoutuneet alueillaan kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämiseen ja jopa hiilineutraalisuuteen lähimmän vuosikymmenen aikana. Keravan kaupungin lähes kokonaan omistama energiayhtiö on itse sitoutunut hiilineutraaliin energiantuotantoon vuoteen 2030 mennessä ja on näin merkittävä osa Keravan kaupungin ilmastotyötä. Energiantuotannon vähähiilisyyskehityksen myötä liikenteen ratkaisut ovat nousset lyhyellä aikajänteellä merkittäväksi päästölähteeksi. Uusimpien teknologisten ratkaisujen avulla voidaan biovoimalaitoksen savukaasuista ja hiilineutraalilla sähköllä tuotetusta vedystä tuottaa polttoainetta niin liikenteen kuin energiantuotannon tarpeisiin.

Managing Director Tuomas Leimio Dachser Finlandilta kuvasi logistiikkayritysten ja kaupunkien välisen yhteistyön merkitystä vastuullisten ja ympäristöystävällisten toimitusketjujen mahdollistajana. Lait, asetukset ja määräykset asettavat reunaehtoja logistiikalle ympäri Eurooppaa. Esimerkiksi useiden suurkaupunkien keskustoissa voi ajaa vain vähäpäästöisillä tai päästöttömillä ajoneuvoilla sekä toimituksia voi tehdä vain tiettynä ajankohtana ja tiettyä reittiä pitkin. Yhdistelemällä esimerkiksi erilaisia sähkö- tai biokaasukäyttöisiä ajoneuvoja (kuten sähkötavarapyörät raskaan kaluston kanssa), kunkin kaupunkiseudun jakelujärjestelmän eri osissa pystytään edistämään ympäristöystävällisyyttä. Ydinkeskustojen ulkopuolelle tarvitaan tilaa toimitusalueille, joissa siirrot sujuvat joustavasti. Yhteistyötä tarvitaan paitsi yritysten ja kaupungin välille, niin alueella laajemminkin usean eri kaupungin välillä.

Lidl Suomi Ky:n logistiikan projektipäällikkö Tuomas Räikkönen esitteli vastuullisuutta Lidlin myymälätoimituksissa. Kauppaketjun tavoitteena on tehdä vastuullisuudesta arkipäivää. Lidlin oma toiminta on hiilineutraalia jo vuonna 2022, mutta kehittäminen jatkuu. Tavoitteena on hyödyntää aurinkoenergiaa entistä enemmän sekä vähentää samalla kulutusta. Vaatimuksia tulee myös tavarantoimittajille. Tällä hetkellä biokaasu ja sähkö ovat varteenotettavimmat käyttövoiman lähteet, mutta molemmissa on haasteita ratkaistavaksi. Kaasu on ollut edullista ja erityisesti biokaasun edut päästöjen pienenemisessä ovat merkittävät dieselkäyttöisiin ajoneuvoihin verrattuna. Tankkauspisteiden harvalukuisuus aiheuttaa kuitenkin vielä epävarmuutta ja vaatii erityistä suunnittelua. Sähkökäyttöisen raskaan liikenteen kaluston haasteita taas ovat mm. ajoetäisyyksien ja pitkien latausaikojen yhteensovittaminen sekä kaluston saatavuus ja korkea hinta.

Ajoneuvojen päästöjen minimoinnin, raportoinnin ja hallinnan työkalusta kertoi Vedian Alex Gyllenbögel. Vaatimukset niin lainsäätäjän kuin toimittajaketjun puolelta tiukentuvat, mutta harvoin kaupungeilla tai yrityksillä on edes tämänhetkinen tilanne tarkasti tiedossa oman autokannan aiheuttamien päästöjen osalta. Ongelmakohtien löytäminen tilannekuvan avulla sekä ajosuoritteiden ja päästöjen seuraaminen antavat arvokasta tietoa päätöstenteon pohjaksi. Digitaalisen ratkaisun käyttöönotto päästöjen seurantaan vähentää manuaalista työtä ja lisää tiedon läpinäkyvyyttä.

Eri toimijoiden yhteistyö näyttäisi olevan avaintekijä logistiikka-alan uusiutumisen menestykselliseen etenemiseen. Puhtaiden ajoneuvojen direktiivi sekä siitä johdetut säännökset kirittävät kehitystä ajoneuvokannan uusiutumisessa sekä koko logistiikkatoiminnan uudelleen ajattelussa. Alueellisten ekosysteemien kautta pienennetään kokeilujen riskiä, mutta uskalletaan ottaa samalla riittävän suuria kehitysaskeleita. Oman ajoneuvokannan tuntemus ja sen merkitys asiakkaan arvoketjussa antavat pohjan kunkin toimijan uusiutumiselle.

Kuva puhujista.

Yhteystiedot

Vantaan kaupunki: elinkeinopäällikkö Mika Perttunen, mika.perttunen@vantaa.fi, p. 040 350 0352
Järvenpään kaupunki: yrityspalvelupäällikkö Susanna Aramo, susanna.aramo@jarvenpaa.fi, p. 040 315 3130
Keravan kaupunki: projektisuunnittelija/elinkeinopalvelut Helena Karvinen, helena.karvinen @kerava.fi, p. 040 318 2797

Blogitekstin kirjoittaja Johanna Kuusisto työskentelee Keravan kaupungin ilmasto-ohjelmapäällikkönä. 

Ilmasto <3 Yritykset -webinaarisarja toteutuu osana Vantaan, Keravan ja Järvenpään yhteishanketta, jossa kehitetään kaupungin ja yritysten välistä ilmastoyhteistyötä.

Kirjoittaja

Ilmastoyhteistyö-hanke

Vantaa, Kerava ja Järvenpää kehittävät kuntien ja alueella toimivien yritysten välistä ilmastoyhteistyötä. Elinkeinoelämän ja kunnan ilmastoyhteistyö -hanke.