Mitä opimme ilmastowebinaareista?

Blogi Business Vantaa

Blogiteksti kokoaa Vantaan, Keravan ja Järvenpään kokemuksia Ilmasto <3 Yritykset –webinaarisarjan järjestämisestä sekä Kirkkonummen ja Vihdin yhteisestä yritysten ilmastowebinaarisarjasta. Kaupungit jakoivat ajatuksiaan onnistumisista, haasteista ja kehittämiskohteista sekä pohtivat hankkeiden jälkeistä aikaa.

Sisältö

Blogitekstin on kirjoittanut hankkeen projektiharjoittelija Milla Laari.

Onnistumisia ja yhteistyötä

Vantaan, Keravan ja Järvenpään 7-osaisessa webinaarisarjassa yhteistyö oli selkeä kantava voima ja onnistuminen. Hankekaupungit totesivat yksimielisinä, että webinaarisarja oli kannattavaa tehdä yhteistyössä, monestakin syystä. Jokainen hankekaupunki järjesti kaksi webinaaria ja viimeisimmän järjesti Kaupunkiakatemia. Yhteistyössä tehtynä sarjan toteutus jakautui useammalle taholle, eikä työmäärä muodostunut turhan suureksi yhtä järjestäjäkaupunkia kohti. Käytettävissä oli myös enemmän viestintäkanavia, jolloin webinaaria pystyttiin mainostamaan laajemmin. Yhdessä suunnittelu ja ajatustenvaihto koettiin myös hyödylliseksi. Yhteistyötä tehtiin myös suunnitteluvaiheessa, mikä näkyi esimerkiksi kontaktien ja vertaistuen jakamisena. Lisäksi yhteistyön kannattavuutta puoltaa se, että ilmastoteemat ja usein yritysten toimintakin ylittää kuntarajat.

Hankekaupungit luonnehtivat yhteistyötä toimivaksi, luontevaksi ja kivuttomaksi. Kommunikointi hanketyöryhmässä oli sujuvaa ja yhteydenpitoa pidettiin säännöllisesti matalalla kynnyksellä. Webinaarien aiheet löytyivät ja jakaantuivat luontevasti kunkin alueen oman yrityskannan sekä oman mielenkiinnon mukaan. Yritykset lähtivät lähtökohtaisesti hyvin mukaan ja puhujat löytyivät melko vaivattomasti. 

Myös Kirkkonummella ja Vihdissä webinaarien sisältöjen suunnittelussa huomioitiin kuntien elinkeinorakenne. Näissä kunnissa matkailu ja maatalous ovat merkittäviä sektoreita, joten nämä teemat olivat luontevaa liittää webinaarien sisältöihin, esimerkiksi case esimerkkeinä. Hyvien esimerkkien kierrättäminen oli webinaarisarjan yksi tärkeä tavoite. Yritysten halut ja toiveet pyrittiin huomioimaan sisältöjen suunnittelussa mahdollisimman hyvin. Kirkkonummen ja Vihdin yhteisen ilmastokoordinaattorin Vera Järvenreunan mukaan parhaat vinkit saatiin olemalla suoraan yhteydessä yrittäjiin.

Kunta ei ole asiantuntija siinä, mitä yritykset kaipaavat vaan sitä kannattaa kysyä yrityksiltä suoraan.

Vera Järvenreuna, ilmastokoordinaattori

Vantaan, Keravan ja Järvenpään yhteistä webinaarisarjaa koordinoi hankkeen projektikoordinaattori Heta Itämäki, joka vastasi sarjan kokonaisuudesta, teknisestä toteutuksesta ja viestinnän koordinoinnista. Projektikoordinaattorin olemassaolo koettiin webinaarisarjan menestymisen kannalta hyvin tärkeäksi. Hankkeeseen täysipäiväisesti työskentelevä koordinaattori pystyi paremmin edistämään webinaarisarjan asioita. Koordinaattori osallistui myös muiden hankekaupunkien webinaarien sisältöjen suunnitteluun ja piti huolta, ettei mitään unohdu. Osaavan ja aikaansaavan koordinaattorin avulla asiat rullasivat sujuvasti eteenpäin.

Vantaalla ja Keravalla pohdittiin tiettyyn teemaan perustuvan webinaarin olevan parhain vaihtoehto. Osallistujat pääsevät valitsemaan oman mielenkiintonsa mukaan mihin webinaariin tai webinaareihin osallistuvat. Myös teeman ajankohtaisuutta pidettiin tärkeänä asiana. Kirkkonummella ja Vihdissä toimialakohtainen maatalousyrittäjille suunnattu webinaari osoittautui osallistujamäärän perusteella sarjan suosituimmaksi webinaariksi.

Vantaan, Keravan ja Järjenpään webinaarisarjan osallistujamääriin oltiin kaiken kaikkiaan tyytyväisiä. Ilmasto<3 yritykset –webinaareihin osallistui yhteensä yli 230 ihmistä. Merkittävä havainto oli se, että osallistujista yli puolet (62 %) oli muista kuin hankekaupunkien alueelta. Ilmastoteemat siis kiinnostavat yli kuntarajojen ja tämän takia kuntarajat ylittävä yhteistyö on jatkossakin tarpeellista ja tärkeää. 

Sekä hankekaupunkien että Kirkkonummen ja Vihdin webinaarisarjoista saatiin pääasiassa positiivista palautetta. Hankekaupungit saivat kehuja webinaarisarjansa aiheista sekä erilaisista näkökulmista ja hyvistä puheenvuoroista. Kerrottiin myös, että webinaareista opittiin uutta ja saatiin ideoita oman yrityksen toimintaan. Lisäksi kiiteltiin, että kunta yleensä järjestää tällaisia tilaisuuksia. 

Haasteina yritysten tavoittaminen kunnan kanavilla ja resurssien puute

Yhdeksi suurimmaksi haasteeksi webinaarisarjan järjestämisessä osoittautui se, miten tavoittaa yrittäjät kunnan omilla viestintäkanavilla. Tämän haasteen jakoivat kaikki järjestäjäkaupungit. Kuntien viestintäkanavat tavoittavat pääasiassa kuntalaisia ja huonommin webinaarisarjan varsinaista kohderyhmää eli yrittäjiä.  

Viestintäkanavista hyödynnettiin, hieman kaupungista riippuen, kaupunkien verkkosivuja ja tapahtumakalentereita, sosiaalista mediaa, maksettua mainontaa, paikallislehtiä ja yrittäjien uutiskirjettä. Verkkosivujen ja sosiaalisen median ei koettu tavoittavan tarpeeksi oikeita henkilöitä, ja maksetun mainonnankin tulokset jäivät melko vaisuiksi. Vantaalla pohdittiin yrittäjien uutiskirjeen olevan kenties toimivin kanava, sillä uutiskirje on suoraan yrittäjille suunnattu. Kirkkonummelta ja Vihdistä todettiin, ettei yrittäjien tavoittamiseen ole löydetty tapaa, joka olisi selkeästi ylitse muiden. Lisäksi kaupunkien omat kanavat ovat rajalliset ja yksin viestiminen koettiin melko voimattomaksi. Hankekaupunkien kohdalla yhteistyöstä olikin selvää hyötyä, sillä viestiä saatiin levitettyä laajemmalle hyödyntämällä jokaisen hankekaupungin omia kanavia. 

Järvenpäässä sekä Kirkkonummella ja Vihdissä haasteeksi mainittiin myös se, miten saada kaikki yritykset osallistumaan ja aidosti innostumaan ilmastoteemoista. Miten saada yritykset näkemään, että ilmastoasiat koskettavat kaikkia yrityksiä toimialasta riippumatta ja että ympäristö- ja ilmastoasioihin panostamalla voidaan tehdä tulosta. Suurimmissa yrityksissä vastuullisuus ja ympäristön huomioiminen ovat myös usein pidemmällä kuin pienemmissä, joten erityisen tärkeää olisi saada pien- ja keskisuuret yritykset mukaan ilmastotyöhön. Samalla myös pohdittiin, mikä kunnan rooli yritysten kannustamisessa ilmastoasioihin on, mitä odotuksia yrityksillä on ilmastoyhteistyön edistämiseksi ja miten kunnat voisivat parhaalla mahdollisella tavalla tukea yritysten ilmasto-osaamista.

Pienempien kuntien haasteeksi nousi myös resurssien puute tai niiden vähäisyys. Pienet resurssit aiheuttivat erityisesti ajallisia haasteita, mikä näkyi siinä, kuinka paljon pystyttiin panostamaan järjestelyihin. 

Pohdintoja ja ideoita jatkoon

Positiiviset kokemukset webinaarisarjojen järjestämisestä on innoittanut hankekaupunkeja pohtimaan mahdollisuuksia hyödyntää joko yksittäisiä webinaareja tai laajempia webinaarisarjoja hankkeiden jälkeen. Järvenpäässä on pohdittu ilmasto ja/tai vastuullisuus teemaisten webinaarien järjestämistä paikallisesti kerran tai kaksi vuodessa. Lisäksi webinaarin tallenteen tekstittäminen jatkossa katsottiin tärkeäksi asiaksi webinaarin laajemman hyödynnettävyyden vuoksi. 

Keravalla nähtiin, ettei vastaavanlaisia laaja-alaisia ja aiheisia webinaareja kannata lähteä toteuttamaan yksin, vaan sisällön tulisi olla tällöin kohdennettua ja spesifiä. Keravalla pohdittiin myös webinaarien sisältöjen kehittämistä muun muassa lisäämällä webinaarien interaktiivisuutta pikakyselyiden ja livetwiittauksen keinoin. Myös paneelikeskustelut koettiin hyväksi lisäksi perinteisempien esittelypuheenvuorojen rinnalle. 

Vantaalla on ideoitu laajemman webinaariverkoston ja sarjan perustamista yhteistyössä kuntien kesken. Webinaariverkoston toimintaa koordinoisi valittu taho ja verkostoon voisi liittyä kuntia sekä muita alueellisia toimijoita. Jokainen taho ottaisi vuorollaan vetovastuun yhden webinaarin järjestämisestä esimerkiksi kerran vuodessa, jolloin rasitus ei olisi yksittäiselle toimijalle suuri. Vantaalla todettiin myös, etteivät etäyhteydellä järjestettävät webinaarit ole paras paikka verkostoitumiselle ja sen vuoksi fyysisiä tilaisuuksia ei tulisi unohtaa. Fyysisille tapahtumille on paikkansa jatkossakin, etätapahtumien rinnalla.  

Myös Kirkkonummella ja Vihdissä yrityswebinaareja tullaan jatkamaan. Kunnissa oltiin kiinnostuneita laajemmasta webinaariverkostosta ja sellaiseen liittymisestä. Halua olisi myös tehdä enemmän webinaareja yhteistyössä elinkeinopalveluiden sekä paikallisten verkostojen ja järjestöjen kanssa. 

Lisätietoja

Milla Laari
Projektiharjoittelija
040 484 0738
milla.laari@vantaa.fi

Heta Itämäki
Projektikoordinaattori
040 631 5686
heta.itamaki@vantaa.fi

Vantaan, Keravan ja Järvenpään yhteinen Ilmasto <3 Yritykset –webinaarisarja toteutettiin osana hankekaupunkien yhteishanketta, jossa kehitetään kaupungin ja yritysten välistä ilmastoyhteistyötä. Kirkkonummen ja Vihdin yhteinen yrityksille suunnattu ilmastowebinaarisarja on osa kuntien ilmastohanketta, jossa tarkoituksena on kehittää kustannustehokas ilmastotyön malli sekä avustaa kuntien yksiköitä päästövähennysten aikaansaamiseksi. Molemmat hankkeet ovat ympäristöministeriön rahoittamia ilmastohankkeita.

 

Kirjoittaja

Ilmastoyhteistyö-hanke

Vantaa, Kerava ja Järvenpää kehittävät kuntien ja alueella toimivien yritysten välistä ilmastoyhteistyötä. Elinkeinoelämän ja kunnan ilmastoyhteistyö -hanke.