Liikkumiskyselystä vauhtia työpaikan kestäviin liikkumistottumuksiin

Artikkeli

Vantaan kaupungin käynnissä oleva projekti 'Liikkumisen ohjaus vantaalaisissa yrityksissä' tarjosi Vantaankoskella toimiville työnantajille loppukeväästä mahdollisuuden osallistua liikkumiskyselyyn. Mercuria, HUS Logistiikka ja Sanomala innostuivat mukaan ja kertovat nyt kokemuksiaan.

Kuvituskuva Vantaankosken asemalta

Kestävää liikkumista edistämässä

Liikkumiskyselyjä voidaan toteuttaa eri tarpeisiin ja tyypillisesti niitä hyödyntävät työnantajat tarkoituksenaan tunnistaa henkilöstön liikkumistottumuksia työmatkoilla. Työnantajan näkökulmasta henkilöstön liikkumistottumuksilla on valtavasti merkitystä. Kestävän liikkumisen edistäminen tuo mukanaan kustannussäästöjä sairaspoissaolojen vähentyessä, lisää työntekijöiden hyvinvointia ja työssäjaksamista, sekä tukee organisaation ympäristö- ja yhteiskuntavastuullisuutta ja työnantajamielikuvaa.

Kestävän liikkumisen ensisijaisia kulkutapoja ovat kävely, pyöräily ja joukkoliikenne. Mikäli henkilöauton käyttö on välttämätöntä, tulee suosia vaihtoehtoisia käyttövoimia, autojen yhteiskäyttöä, kimppakyytejä, liityntäpysäköintiä ja matkojen ketjuttamista sekä taloudellista ajotapaa.

Tartuimme Mercuriassa Vantaan kaupungin liikkumiskyselyyn, koska olemme yrityksenä sitoutuneet kestävän työmatkaliikkumisen kehittämiseen, ja haluamme näin omalta osaltamme olla tukemassa kaupunkia tavoitteissaan. Kyselyn myötä esiin nousseiden parannuskohteiden osalta saimme tukea tulevien vuosien kehitystyöhön.

Pauli Hautakoski, Mercuria

Liikkumiskyselyn toteuttaminen

Kestävän työmatkaliikkumisen edistämistyö kannattaa aloittaa kartoittamalla henkilöstön työmatkaliikkumisen tottumuksia liikkumiskyselyllä. Valmiita kyselyrunkoja löytyy verkosta ja myös Vantaan liikkumisen ohjauksen hankkeessa keväällä 2022 tuotettua kyselyrunkoa voi vapaasti hyödyntää.

Liikkumiskyselyssä selvitetään tyypillisesti vastaajan taustatiedot, kuten sukupuoli, ikä ja talouden koko sekä työhön liittyviä perustietoja, kuten työnluonne, työajat ja työmatkan pituus. Nykyisten kulkutapojen lisäksi liikkumiskyselyssä kannattaa selvittää vaihtoehtoisten kulkumuotojen potentiaalia ja käytön esteitä, työasiamatkojen kulkutapoja sekä asenteita ja tyytyväisyyttä työpaikan olosuhteisiin.

Vantaankoskella liikkumiskyselyt toteutettiin Ramboll Finland Oy:n toimesta ja ne olivat maksuttomia osallistujille. Kyselyihin osallistui lähes 150 vastaajaa ja vastausprosentti oli kokonaisuutena 46 %.

”Kysely ajoittui kevään kiireisimpään aikaan, mutta henkilöstömme mielenkiinto kyselyä kohtaan oli ilahduttavan positiivista. Kannustimena jaoimme kaikille kyselyyn vastanneille Reilun kaupan kahvipaketin.” Pauli Hautakoski Mercuriasta kertoo.

Sanomalan, Mercurian ja HUS Logistiikan kokemukset

Kyselyn toteuttamisesta Sanomalassa vastannut tuotantojohtaja Johanna Blom näkee liikkumiskyselyn tulokset hyödyllisinä. Kyselyssä selvitettiin muun muassa miten helpoksi vastaajat mieltävät muut kulkutavat kuin ne, joita he jo nykyisin käyttävät. ”Liikkumiskyselyssä potentiaalisiksi vaihtoehtoisiksi kulkutavoiksi nousivat juna ja kesäkaudella pyöräily. Niitä piti mahdollisena jopa 80 prosenttia niistä vastaajista, jotka eivät niitä nykyisin käytä”, Blom kertoo. 

Kustannussäästöt, oman terveyden ylläpito ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen nousivat motivaatiotekijöissä kärkeen.

Paula Mikkonen, HUS Logistiikka

HUS Logistiikalla on liikkumiskyselystä samanlaisia kokemuksia. Logistiikkapäällikkö Paula Mikkonen on ilahtunut, että henkilöstöllä on halukkuutta lisätä kestäviä kulkutapoja työ- ja työasiamatkoilla. ”Kustannussäästöt, oman terveyden ylläpito ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen nousivat motivaatiotekijöissä kärkeen”, Mikkonen kertoo. ”Merkittävänä haasteena on kuitenkin henkilöstön pitkät työmatkat, jolloin auto voi olla ainoa järkevä kulkutapa. Yksi selkeä kannustin voisikin olla sähköisten ajoneuvojen latausmahdollisuuksien parantaminen”, Mikkonen pohtii.

Mercuriassa on viime vuosina panostettu pyöräpysäköintiä helpottaviin toimenpiteisiin ja sähköautojen latauspaikkojen rakentamiseen. "Pyöräpysäköinnin ja sähköautojen latauksen panostukset näkyivät henkilöstön tyytyväisyytenä kyselyn tuloksissa. Vastaavasti kyselyn myötä esiin nousseiden parannuskohteiden osalta saimme tukea tulevien vuosien kehitystyöhön”, Pauli Hautakoski Mercuriasta summaa.

Liikkumiskyselystä liikkumissuunnitelmaan

Liikkumiskysely toimii hyvänä pohjana liikkumissuunnitelman laatimiselle. Liikkumissuunnitelman toimenpiteet perustuvat liikkumiskyselyssä tunnistettuihin tuloksiin käsittäen sekä helppoja ja nopeita ratkaisuja että pidempää suunnittelua ja budjetointia vaativia päätöksiä. Liikkumissuunnitelma kannattaa valmistella johdon ja henkilöstön yhteistyönä, jolloin se vastaa työpaikan todellisia tarpeita ja olosuhteita.

Aiomme ehdottomasti hyödyntää liikkumiskyselyn tuloksia pidemmän ajan kehittämissuunnitelman pohjana!

Johanna Blom, Sanomala Oy

Liikkumissuunnitelman tarkoituksena on tyypillisesti vaikuttaa liikkumisen turvallisuuteen ja edistää kohderyhmän terveyttä ja hyvinvointia. Kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä suosimalla vaikutetaan myös ympäristö- ja vastuullisuusnäkökulmiin, kun melu ja saasteet vähenevät paikallisesti ja tarve autonomistamiselle vähenee.

Materiaalia ja vinkkejä työnantajille

Työnantajat voivat tukea työmatkaliikuntaa useilla eri keinoilla ilman, että siitä tulee työntekijälle veronalainen etuus. Hyödyllisiä materiaaleja ja vinkkejä työnantajille löytyy muun muassa Fiksusti töihin ja Liikkuva työelämä -hankkeiden verkkosivuilta.

Vantaan liikkumisen ohjauksen hanke järjestää 15.11. työnantajille suunnatun kestävän työmatkaliikkumisen etäkoulutuksen. Lisätietoja tapahtumakalenterissa.

Työnantajan tärkeimmät tärpit:

Työpaikalla:

 • Työpaikan puku- ja suihkutilat kuntoon
 • Pyöräpysäköinti turvalliseksi
 • Sähköajoneuvojen latausmahdollisuudet kuntoon
 • Vuosittainen ilmainen pyörähuolto ja pyöräilyvarusteilla kannustaminen
 • Työasiamatkoille sähköpyörä tai yhteiskäyttöinen joukkoliikennelippu
 • Etätyötä liikkumistarpeen vähentämiseksi
 • Pysäköintipolitiikan päivittäminen

Työmatkalla:

 • Pyöräillen ja kävellen tehdyt työmatkat osaksi työaikaa
 • Kampanjat ja kilpailut
 • Liukuvalla työajalla helpommin joukkoliikenteen kyytiin
 • Työsuhdepyörän tarjoaminen
 • Joukkoliikenne-etu kaikille – kannustusta matkojen ketjuttamiseen

Vantaan liikkumisen ohjaus hankkeen aikana, vuoden 2022 loppuun asti, tukea oman organisaation liikkumiskyselyn toteuttamiseen tai liikkumissuunnitelman laatimiseen voi pyytää hankkeen projektikoordinaattorilta: ”Olemme täällä työnantajia varten. Kaikki yhteydenotot kestävän liikkumisen teemasta ovat tervetulleita!”, projektikoordinaattori Heta Itämäki kannustaa.

Lisätietoja

Heta Itämäki

projektikoordinaattori
heta.itamaki@vantaa.fi