Kannattavaa vastuullisuutta

Blogi Business Vantaa

“Käännä kestävä ajattelu yrityksesi eduksi” on yliopettaja Erkki Räsänen neuvo yrityksille, jotka pohtivat vihreän siirtymän vaikutuksia liiketoimintaansa.

Metropolia Ammattikorkeakoulussa työskentelevä Räsänen suunnittelee parhaillaan arviointimenetelmää Big-Flash -hankkeessa toteutettavien kokeiluiden arviointiin.

Trukki varastossa.

Sisältö

Kestävän kehityksen edistäminen ei ole pelkästään viherajattelua, vaikka sen keskeinen tavoite onkin ympäristön kantokyvyn vahvistaminen vesi- ja hiilijalanjälkeä pienentämällä. Yritysvastuuta tarkastellaan perinteisesti kolmen näkökulman kautta, jossa vastuu jaetaan ympäristövastuuseen sekä sosiaaliseen ja taloudelliseen vastuuseen.    

Yritysvastuun kolme pilaria ovat taloudellinen vastuu, sosiaalinen vastuu ja ympäristövastuu.

Sosiaalinen vastuu sisältää yrityksen henkilöstön työterveydestä ja –turvallisuudesta huolehtimisen, henkilöstön tasa-arvoisen kohtelemisen ja heidän ammattitaitonsa ylläpitämisen. Sosiaaliseen vastuun arviointiin kuuluu myöskin alihankkijoiden käytänteet esimerkiksi ihmisoikeuksien toteuttamisessa.   

Suomalaiset yritykset hoitavat tavallisesti sosiaalisen vastuunsa erinomaisesti, mutta tuotantoketjussa saattaa olla toimijoita, joiden kohdalla siihen on kiinnitettävä huomiota. Jos yritys ei noudata eettisiä periaatteita, on toiminta sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla kestämätöntä ja sen tuottamaa mainehaittaa on vaikea korjata.  

Ympäristövastuullisuus sisältää energiankäytön, jätehuollon järjestämisen, tuotannossa käytettävät materiaalit, logistiikan sekä yrityksen tuottamat päästöt. Kaikki merkityksellisiä tekijöitä, kun pyritään ilmastonmuutoksen vaikutusten vähentämiseen ja luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseen.   

Vastuullisessa taloudenhoidossa keskeistä on yrityksen taloudellisesta suorituskyvystä ja vakaudesta huolehtiminen. Muita taloudellisen vastuullisuuden osa-alueita ovat muun muassa hankintakäytänteiden arviointi ja korruption torjunta.   

Vastuullisuus on yritykselle kilpailuetu.

Vastuullinen toiminta on yritykselle kilpailuetu. Vastuullisuuteen liittyvä kehittäminen ja raportointi saattaa tuntua aikaa vievältä ja haasteelliselta. Siitä on kuitenkin monia etuja yrityksen toiminnan kehittämisessä ja liiketoiminnan suunnittelussa. Vastuullisuustyö parantaa riskien hallintaa ja luo pitkällä tähtäimellä kustannussäästöjä. Se myös vahvistaa yrityksen myönteistä mainetta, lisää asiakastyytyväisyyttä ja työntekijöiden sitoutumista sekä helpottaa uuden henkilöstön rekrytointia. Myös rahoitusmarkkinoilla vastuullisuudesta on hyötyä, sillä rahoituspäätösten yhtenä perusteena on yhä useammin vastuullinen toiminta

Käytännössä kaikkien yritysten täytyy ottaa vastuullisuus jollakin tavalla huomioon toiminnassaan. Vihersiirtymään perehtyminen saattaa tuntua haasteelliselta erityisesti pienissä ja keskisuurissa yrityksissä, joiden kehittämisresurssit ovat usein vähäiset. Siksi vastuullisuustyöhön tarvitaan selkeitä ohjeita ja helposti käytettäviä mittareita.    

 

Big-Flash –hankkeen tavoitteena on yritysten digitalisaation edistäminen järjestämällä koulutusta ja tarjoamalla yrityksille mahdollisuuksia uusien teknologioiden kokeilemiseen. Kokeiluiden vaikutusta yritysten toimintaan arvioidaan mittaristolla, joka tukee resurssien ja energian käytön minimointia.  

Tällaista kaikille yrityksille soveltuvaa mittarivalikoimaa Erkki Räsänen kehittää osana Big-Flash -hanketta. Näistä mittareista yritys voi valita oman toimintansa kehittämisen kannalta keskeisimmät mittarit.   

Laila Bröcker on aikuisten oppimisen ja projektityön asiantuntija. Häntä kiinnostavat uudet teknologiat, tekoäly ja oppimisen uudet ratkaisut.  Bröcker toimii Vantaan elinkeinopalveluissa Big-Flash hankkeen Vantaan osatoteutuksen projektipäällikkönä.  

Avainsanat

HiilineutraaliusDigitaalisuusBusiness Vantaa

Liittyvät sisällöt

Kaikki kategoriassa Business Vantaa