6Aika: CircularHoodFood

6Aika: CircularHoodFood-hanke on osa Suomen kuuden suurimman kaupungin 6Aika-strategiaa ja saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastolta (EAKR). Hanke edistää hiilineutraalin kaupunkiympäristön ja kestävän ruokajärjestelmän syntymistä, ruoan hiilijalanjäljen pienenemistä sekä vauhdittaa aiheeseen liittyvän uuden liiketoiminnan, yhteistyön ja ratkaisujen syntymistä.

Kuva kaupunkiviljelytapahtumasta Kaskelantieltä Vantaalta.

Kuva: Markku Laine

Hankkeessa edistetään urbaaniin ruoantuotantoon sekä ruoan kiertotalouteen liittyvän uuden liiketoiminnan ja yhteistyön syntymistä, kokonaisarvoketjuun perustuvan urbaanin ruoantuotannon yritysekosysteemin tunnistamista sekä ydinyritysten aktivoitumista mukaan uusien ratkaisujen yhteiskehittämiseen ja kokeilujen juurruttamiseen. Lisäksi kehitetään ja lisätään urbaania ruoantuotantoa, lähiruoan tuottamista, ruoan arvostuksen nousua sekä biojätteen lajittelua ja edistetään niihin liittyvän osaamisen ja uusien yhteistyömallien kasvua. Hankkeessa myös tutkitaan biojätteen korkeamman jalostusarvon mahdollisuuksia ja hyödyntämistä, sekä viedään kokemuksia osaksi alue- ja asemakaavoituksen suunnittelukäytäntöjä.

Tuloksena syntyy kokonaisnäkemys parhaista käytännöistä ja kehitysnäkymistä.

Urbaanilla ruoantuotannolla tarkoitetaan kaikkea ruokaa, mitä voidaan tuottaa kaupungeissa. Nopeasti kehittyvä teknologia mahdollistaa uusia ratkaisuja, jotka eivät ole riippuvaisia perinteisestä maataloudesta. CircularHoodFood-hankkeen avulla kehitetään myös ymmärrystä ja ratkaisuja kaupunki- ja aluekehityksen tueksi ruoantuotannon murroksesta, jonka taustalla ovat ilmastonmuutos, viljelykelpoisen maan väheneminen ja teknologian kehittyminen. Sitä kerätään kokeilemalla oppeja ja toimivia ratkaisuja ruoantuotantoon kaupunkiympäristössä.

CircularHoodFood-hankkeen uutuusarvona on koota tietoa, luoda uutta osaamista ja liiketoimintaa urbaaniin ruoantuotantoon osallistamalla monipuolisesti eri toimijoita mukaan kehitystyöhön ja kokeiluihin. Hankkeessa toteutetaan konkreettisia kokeiluja niin yrityksissä kuin asuinkiinteistöissäkin liittyen urbaaniin ruoantuotantoon, biojätteen lajitteluun ja ruoan arvostuksen nostamiseen.

Hankketta toteuttaa Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY (päätoteuttaja), Helsingin yliopisto, Metropolia ammattikorkeakoulu ja Vantaan kaupunki.

Tutustu yhteenvetoon Vantaan 6Aika-kokokonaisuuden keskeisimmistä tuloksista.

Lisätietoja

Mika Perttunen

Elinkeinopäällikkö
mika.perttunen@vantaa.fi

Avainsanat

Hiilineutraalius