Pysyvä toimintamalli helpottaa ilmastotavoitteiden toteutumista kaupunkien ja yritysten välisessä yhteistyössä 

Uutinen

Vantaan, Keravan ja Järvenpään kaupungit laativat osana yhteistä ilmastohanketta suunnitelmat pysyvästä ilmastoyhteistyön toimintamallista kaupungin ja yritysten väliseen ilmastotyöhön. Vantaalla panostetaan eri toimijoiden väliseen ilmastokumppanuuteen, Keravalla yhteistyön tukena on uusi hankintapolitiikka ja Järvenpäässä ilmastoasiat tuodaan osaksi yritysyhteistyötä yritystapaamisissa.

Reilun vuoden kestäneessä Vantaan, Keravan ja Järvenpään kaupunkien yhteisessä ilmastoyhteistyöhankkeessa syvennyttiin kuntien ja yritysten väliseen ilmastoyhteistyöhön monella eri tasolla. Hankkeen loputtua kaupungit lähtevät toteuttamaan valitsemiaan ilmastoyhteistyön keinoja hankkeessa luodun paikallisen ilmastoyhteistyön toimintamallin pohjalta.

Paikallisen ilmastoyhteistyön toimintamallin pohjana kaupungit hyödynsivät osana hanketta koottua toimintamallikirjastoa, joka kokoaa yhteen erilaisia yritysyhteistyön keinoja. Yhteistyötapojen valintoihin vaikuttivat hankkeen aikaisten pilottien opit sekä yritysten ilmastokyselyn tulokset. Huomioon otettiin myös tulevat muutokset kuntien roolissa, kuten TE-palveluiden siirtyminen kunnille vuonna 2024.  

Vantaalla panostetaan eri toimijoiden väliseen ilmastokumppanuuteen  

Vantaalla ilmastoyhteistyö konkretisoituu jatkossa entistä enemmän eri toimijoiden välisenä yhteistyönä, jossa yritykset toteuttavat ilmasto- ja ympäristötekojaan osana Vantaan resurssiviisauden tiekarttaa. Kaupunki jakaa tietoa omista ilmastotavoitteistaan, samaten kuin tietoa yrityksille tarjolla olevasta tuesta. Jatkoa yritysyhteistyöhön tuo myös Liikkumisen ohjaus vantaalaisissa yrityksissä -hanke.

Ilmastokumppanuus muodostuu osaksi vuoropuhelua ja ilmastoteemat huomioidaan kaikilla foorumeilla, joilla yritysyhteistyötä tehdään. Hankkeessa kuntien yhteistyönä järjestetty ilmastoteemainen webinaarisarja sai Vantaalla hyvää palautetta ja webinaareja halutaan jatkossakin jatkaa yhteistyössä seudun muiden kuntien, yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa.  

Klusterikehittämisestä, uusista liiketoimintamahdollisuuksista ja yritys- ja oppilaitosyhteisteistyöstä vastaava erityisasiantuntija Panu Vuorimaa kertoo yhteistyön elinkeinopalvelujen ja ympäristökeskuksen kanssa olleen jo ennen hanketta tiivistä. 

Hankkeen myötä yhteinen tavoitteemme ilmastoyhteistyössä ja yhteistyön eri muodot kirkastuivat ja konkretisoituivat sen suhteen, miten motivoida erilaiset ihmiset, yritykset ja muut toimijat sitoutumaan yhteisiin toimiin kohti hiilineutraaliutta.

Panu Vuorimaa, Vantaan elinkeinopalvelujen erityisasiantuntija

 

Keravalla yhteistyön tukena uusi hankintapolitiikka

Keravalle alueellinen ilmastoyhteistyö kuntien sekä muiden toimijoiden ilmasto- ja elinvoimapalveluiden asiantuntijoiden kanssa on ensiarvoisen tärkeää, jotta kaupunki pystyy toteuttamaan laadukasta ja vaikuttavaa ilmastotyötä.

”Kaupunki julkaisi keväällä historian ensimmäisen hankintapolitiikan, jonka toimeenpano vahvistaa sosiaalisesti ja ekologisesti kestävien hankintojen tekemistä”, kertoo Keravan hankintapäällikkö Joel Rönkkö. ”Hankintojen kehittäminen tarkoittaa myös käytännön yhteistyön vahvistamista paikallisen elinkeinoelämän kanssa.” 

Tulevaisuudessa on myös tärkeää lisätä osaamista kaupunkiorganisaation sisällä, jotta kaupungin mahdollisuudet tukea erikokoisia yrityksiä ilmastoasioissa kasvavat.  

Lisäksi Keravalla jatketaan hyväksi koettua toimintaa yritysten kanssa esimerkiksi jakamalla vuosittain Keravan ympäristöpalkinto. Kaupunki panostaa myös yrittäjille suunnatun viestinnän vahvistamiseen eri viestintäkanavissa.

Järvenpää tarjoaa pienille ja keskisuurille yrityksille eväitä ilmastotyön aloittamiseen

Järvenpäässä puolestaan tuodaan ilmastoasiat jatkossa osaksi yritysyhteistyötä muun muassa tulevien yritystapaamisten yhteydessä. Kaupunki tarjoaa eväitä ilmastotyön lähtölaukaukseen erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille kokoamalla hyödyllisiä materiaaleja verkkosivuilleen.

Hankkeen aikana ensimmäistä kertaa järjestetyt yrityksille suunnatut ilmastowebinaarit saivat hyvän vastaanoton myös Järvenpäässä, joten näitä halutaan ehdottomasti jatkaa yhteistyössä alueen yritysten ja seudun muiden kuntien kanssa.

Ilmastoyhteistyötä voidaan kehittää vain yhdessä yritysten kanssa. Kaupunki haluaa jatkossakin kuulla, minkälainen yhteistyö voisi parhaiten vauhdittaa yritysten ilmastotekoja.  

”Hanke oli hyvä startti, joka loi pohjan sekä toi paljon tärkeitä oppeja ilmastotyön kehittämiseksi yhdessä paikallisten yritysten kanssa. Järvenpäässä useampi yritys on jo pitkällä omassa vastuullisuustyössään. Näitä käytäntöjä ja ideoita jakamalla voimme vauhdittaa muidenkin yritysten positiivista kehitystä”, yrityspalvelupäällikkö Susanna Aramo Järvenpään elinkeinopalveluista kommentoi. ”Ilmastotyön merkitys tulee korostumaan jatkossa entisestään ja jostain yritysten tämä työ on aloitettava.”

 

Lisätietoja

Riikka Virta

Vantaan kaupunki
Ympäristöasiantuntija
+358 50 3145 685 riikka.virta@vantaa.fi