Aviapoliksen suuralueen yritykset suhtautuvat koronakriisistä ja Ukrainan tilanteesta huolimatta tulevaisuuteen toiveikkaasti – osaavan työvoiman saatavuudessa kuitenkin haasteita

Uutinen

IRO Research toteutti Vantaan kaupungille Aviapoliksen suuralueen yrityksiä koskevan kyselytutkimuksen kesäkuussa 2022. Kyselytutkimuksessa selvitettiin Venäjän hyökkäyssodan seurauksena muodostuneiden lentokieltojen, pakotteiden sekä koronakriisin vaikutuksia alueen yritysten liiketoiminnalle ja toimintaedellytyksille. Puhelinhaastatteluna toteutettuun kyselyyn vastasi kaikkineen 115 yrityksen ylimmän tason päättäjää. Kyselytutkimus on jatkoa loppuvuodesta 2020 toteutetulle kyselylle, jossa selvitettiin silloisen koronatilanteen vaikutuksia Aviapoliksen alueen yrityksille.

Auto ajaa Aviapolis-kyltin ohi.

Post-pandeemisessa toimintaympäristössä haasteena osaavan työvoiman saatavuus

Pandemia-aika toi mukanaan merkittäviä haasteita, mutta myös joitain mahdollisuuksia. Aviapoliksen alueen yrityksille koronatilanteen ja Ukrainan tilanteen vaikutukset ovat osoittautuneet erityisiksi, sillä alueen yrityksistä 29 %:lla toiminta on jollain tapaa kytköksissä lentoliiketoimintaan. Loppuvuoden 2020 tutkimuskyselyyn vastanneista yrittäjistä 41 % arvioi tilanteen vaikuttaneen negatiivisesti yrityksen toimintaan ja kesäkuussa 2022 näin koki jo yli puolet vastaajista. Kymmenesosa taas koki koronatilanteen vaikuttaneen positiivisesti yrityksen toimintaan, muuttuneen markkinatilanteen ja etätöiden tehokkuuden myötä. Vuonna 2022 vastaava luku oli 26 %.

Koronatilanteen negatiivisia vaikutuksia olivat liikevaihdon romahdus, töiden häviäminen, ulkomaisen työvoiman saatavuuteen liittyvät ongelmat sekä toimitusvaikeudet. Nämä haasteet johtivat toiminnan sopeuttamiseen 43 %:ssa vastanneista. Sopeuttamiseen ryhtyneistä yrityksistä 53 % ilmoitti tehneensä lomautuksia, 23 % tuotantonsa supistamista ja 13 % irtisanomisia. Negatiiviset vaikutukset ovat siis olleet positiivisia vaikutuksia huomattavasti yleisempiä sekä vaikuttaneet merkittävästi liiketoimintoihin.

Koronatilanteen aiheuttamien sopeuttamistoimien seurauksena monet yritykset ovat jälleen muuttuneessa markkinatilanteessa, jossa heiltä puuttuu osaavaa työvoimaa. Vuonna 2020 vielä 67 % yrityksistä arvioi, että tarjolla on riittävästi sen tarpeita vastaavaa työvoimaa. Vuonna 2022 enää 44 % yrityksistä kokee näin. Erityisesti yli 50 henkilöä työllistävissä yrityksissä usko osaavan ja soveltuvan työvoiman saatavuuteen on heikko, vain 21 %. Osaavan työvoiman saatavuus on siis heikentynyt huomattavasti, joka korostui myös kyselytutkimuksen avoimissa vastauksissa, kysyttäessä yritysten tuentarpeesta. Usein toistuivat myös vastaukset yritysten tarpeista saada tukea digitaalisten prosessien kehittämiseen.

Ukrainan tilanne vaatii resilienssiä Aviapoliksen alueen yrityksiltä

Venäjän aloittaman hyökkäyssodan aiheuttamat sopeuttamisvaikutukset ovat Aviapoliksen alueella vaihtelevat, mutta kuitenkin koronatilanteen vaikutuksia lievemmät. Vuonna 2022 sopeuttamistarpeet koskivat enää viidennestä kyselyyn vastanneista alueen yrityksistä. Korona-aikana koetut sopeuttamiset yhdessä uusien haasteiden kanssa voivat kuitenkin osoittautua osalle äärimmäisen raskaiksi.

Kokonaisuudessaan jonkinlaisia vaikutuksia Ukrainan tilanteella, Venäjän ja Valkovenäjän ilmatilan sulkemisella sekä pakotteiden asettamisella on ollut 67 %:lle Aviapoliksen alueella toimivista yrityksistä. Suurimmat haasteet ovat liittyneet lentoliikenteen vähenemiseen ja Venäjän liikenteen loppumiseen, varaosien ja raaka-aineiden toimituksiin sekä nopeisiin hinnanmuutoksiin ja yleisen epävarmuuden lisääntymiseen.

Ukrainan tilanteen vaikutukset ovat merkinneet toimintatapojen muutosta 60 %:lle alueen yrityksistä, kun vuoden 2020 koronakriisin aikana vastaava luku oli 45 %. Koronakriisin aikana sopeuttamistarpeet olivat kuitenkin huomattavasti isommat ja taloudelliset vaikutukset voimakkaita. Vastaajista 43 % kertoi toimintaympäristön muutosten myös aikaansaaneen halua panostaa tuotteiden ja palveluiden kehitykseen sekä digitalisoinnin kehitykseen liiketoimintamalleja kehitettäessä. 12 % yrityksistä taas koki, ettei heillä ole tarvetta muuttaa toimintaa millään tapaa nykyisten kriisien seurauksena ja 22 % yrityksistä on jo palannut koronakriisiä edeltäneeseen aikaan.

Tulevaisuuden näkymät optimistisia – kaupungin tukea ja elinkeinopalveluiden näkyvyyttä kuitenkin kaivataan

Tutkimukseen osallistuneista yrityksistä 86 % uskoo yritystoimintansa jatkuvan vakaasti tulevaisuudessa, kun taas reilu kymmenes uskoo mahdollisiin jatkosopeutustarpeisiin. Valtaosa yrityksistä uskoo myös liikevaihdon, digitalisaation sekä tuote- ja palvelukehitykseen kasvuun ja kehitykseen. Vuoden aikavälillä liikevaihdon kasvuun uskoo peräti 70 % alueen yrityksistä ja henkilökunnankin kasvuun uskoi 50 % vastaajista.

Tutkimuskyselyyn vastanneista yrityksistä 26 % oli käyttänyt aikaisemmin liiketoiminnan kehittämiseen, projekteihin ja oppilaitosyhteistyöhön liittyviä palveluja, kun 41 % vastaajista ei tuntenut näitä palveluja ollenkaan. Myös yritysten kasvupalveluihin, kansainvälistymiseen ja vientiin, rahoituskysymyksiin, tuotekehitykseen sekä yritysten ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen liittyvät palvelut olivat valtaosalle tuntemattomia. Näiden palveluiden saatavuus ja näkyvyys korostuu erityisesti, kun markkinoilla on osaajapulaa sekä tarvetta yritysten kasvun ja digitalisaation tuelle. Kyselyn tulokset toimivat tärkeänä työkaluna Business Vantaan organisaatioille, erityisesti kaupungin elinkeino- ja työllisyyspalveluille, jotka tukevat kaupunkiorganisaation tasolta elinvoimaisen Vantaan kasvua ja työllisyyttä.

 

Lisätiedot: elinkeinopalvelut@vantaa.fi

Tutkimuksen nimi: Vantaan kaupunki: Aviapolis yrityskysely 6/2022

Tutkimuksen tekijä: IRO Research Oy

Avainsanat

Business VantaaYrittäminenKehittäminen