Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi vuoden 2021 kaavoitusohjelman – keskustat ja ratikan reitti keskiössä

Tiedote

Kaavoitus painottuu Vantaan ratikan reitin varrelle, keskustojen kehittämiseen sekä monipuoliseen asunto- ja työpaikka-alueiden kaavoitukseen.

Kaupunkisuunnittelulautakunta kokoontui vuoden ensimmäiseen kokoukseen 12.1. Lautakunnalle esiteltiin suunnitteilla olevat kaavoitushankkeet tälle vuodelle. Kaavoitus painottuu Vantaan ratikan reitin varrelle, keskustojen kehittämiseen sekä monipuoliseen asunto- ja työpaikka-alueiden kaavoitukseen. Vantaan vuotuisena tavoitteena on tuottaa 240 000 k-m2 uutta asuntokerrosalaa. Resurssiviisaus ja Vantaan tavoite olla hiilineutraali kaupunki vuonna 2030, on niin ikään kaavoitusta ohjaava teema. Kaavoitusohjelma hyväksyttiin ja se esitellään myös kaupunginhallitukselle. Lisäksi kaavoituskatsaus julkaistaan joka kotiin Vantaalla jaettavan kaupungin Asukaslehden maaliskuun numerossa.

Vantaan ratikan osalta työn alla on kaavarunkoja, joissa suunnitellaan ratikkavyöhykkeen tulevaa kehitystä, sekä katualuetta koskevia asemakaavoja, joilla varmistetaan riittävät tilavaraukset ratikkaa varten. Ratikan vaikutusalueella on käynnissä myös useita keskustojen kehittämisen ja täydennysrakentamisen mahdollistavia asemakaavahankkeita. Ratikkavyöhykkeen kaavoitus tulee jatkumaan vilkkaana seuraavat vuodet.

Kaavarungot, yleissuunnitelmat ja laaja-alaiset kaavaluonnokset luovat yksittäisille asemakaavahankkeille perustan, joka tukee tavoiteltua aluekokonaisuuden kehitystä. Näillä tärkeillä suunnitelmilla ohjataan kaupunkirakenteen tiivistymistä ja palveluiden sijoittumista hallitusti ja tavoitteellisesti kokonaisuus edellä. Työn alla vuonna 2021 ovat mm. Tikkurilan kaavarungon päivitys, Kivistön keskustan kaavarunko, Vantaan ratikkaan liittyvät Kuussillan ja Länsimäen kaavarungot sekä Aviapolis Coren ja Hakunilan keskustan laajennuksen kaavaluonnokset.

Keskustoja kehitetään monipuolisina asumisen, palveluiden ja työpaikkojen alueina. Tavoitteena on tehokas maankäyttö, kaupunkimainen korttelirakenne ja viihtyisä lähiympäristö, jossa jalankulku, pyöräily ja joukkoliikenne ovat luontevin tapa liikkua. Tärkeitä hankkeita ovat mm. Jokiniemen oppimiskampus, Myyrmäen asemakorttelit ja Kivistön asemakorttelit.

Asuntokaavoitus jakautuu melko tasaisesti kaupungin alueelle painottuen keskustoihin ja joukkoliikennevyöhykkeelle. Uutta asuntokerrosalaa on 2021 tulossa eniten Kivistön keskustan alueelle. Tavoitteena on edistää monipuolista asuntotarjontaa ja alueiden tasapuolista kehitystä. Asemakaavatuotanto painottuu urbaaniin kerrostaloasumiseen, tärkeitä hankkeita ovat mm. Myyrmäen Kivikirveenkuja sekä Kivistön Kvartsikulma ja Lumikvartsi. Työn alle on tulossa myös uusia pientalokaavoja: Lammaslampi Hämeenkylässä, Smedsinmetsä Ylästössä ja Päiväkummun omakotitontit.

Uutta työpaikkakerrosalaa on vuoden 2021 ennusteen mukaan valmistumassa yli 100 000 k-m2, josta pääosa sijoittuu Aviapoliksen alueelle. Ohjelmassa on merkittäviä työpaikkahankkeita myös Tikkurilassa, Myyrmäessä ja Vehkalassa. Tärkeitä hankkeita ovat mm. Aviapoliksen Mondo ja Tietotie 9 ja 11, Vehkalan kinkerit sekä Myyrmäen innovaatiokaava. Kaupungin vetovoimaisuuden kannalta tärkeitä kaavahankkeita ovat lisäksi mm. Backaksen tapahtuma- ja elämyspuisto ja ilmailumuseo.

Alkavia asemakaavatöitä Vaaralassa ja Korsossa

Lautakunnalle tuotiin tiedoksi alkavia asemakaavatöitä (asia 4).

Vaaralassa Hopeatien varrelle, Kuussillan asuinalueen jatkeeksi, suunnitellaan asumista ja viheraluetta sekä tarvittavat katuvaraukset Vantaan ratikan tarpeisiin. Korson päiväkodin kaavamuutoksessa uudistetaan alueen asemakaava mahdollistamaan uuden kaksikerroksisen päiväkodin rakentamisen.

Alkavista kaavatöistä tehdään aina osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan suunnittelun lähtökohdista, kaavatyön etenemisestä ja siihen osallistumisesta. Vireille tulleiden kaavojen etenemistä voi seurata muun muassa internetissä www.vantaa.fi/ajankohtaiset_kaavat. Kaavaehdotuksen valmistuessa se tuodaan lautakunnan käsittelyyn, josta se etenee kaupunginhallituksen päätöksellä nähtäville.

Lisäksi päätettiin mm. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi seuraavia asemakaavamuutoksia:

  •  Hämeenkylä, Pähkinänsärkijä: Lammaslammentien ja Pähkinärinteentien risteyksessä olevan liikerakennuksen purku ja korttelin rakentaminen kaupunkikortteliksi, johon sijoittuu 6–8-kerroksisia asuinkerrostaloja noin 350 asuntoa, liiketilaa ja viisikerroksinen pysäköintitalo. (asia 9)
  •  Hakunila, Saagatie: Saagatien päässä sijaitseva julkisille lähipalveluille kaavoitettu, rakentamaton tontti muutetaan asuinkäyttöön: suunnitelma mahdollistaa sekä rivi- että kerrostaloja noin 170 uudelle asukkaalle. (asia 10) Asiasta äänestettiin, lautakunta päätyi pohjaesityksen taakse äänin 13-4.

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaisesti.

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi