Vaikuttavimmat keinot kuntien ja yritysten välisessä ilmastoyhteistyössä

Blogi Business Vantaa

Kunnan ja elinkeinoelämän välinen yhteistyö on yksi tärkeimmistä kunnan elinkeinopolitiikan ulottuvuuksista. Yritysyhteistyön merkitys on ymmärretty myös kuntien ilmastotyössä ja yhteistyötä voidaan pitää jo lähes perusedellytyksenä kunnan asettamien ilmastotavoitteiden saavuttamiselle.

Sisältö

Tekstin on kirjoittanut Elinkeinoelämän ja kunnan välinen ilmastoyhteistyö -hankkeen projektikoordinaattori Heta Itämäki.

Kuntien ja yritysten ilmastoyhteistyön kokonaispaletin hahmottamiseksi hiilineutraalisuomi.fi -verkkosivuille on koottu vinkkejä, työkaluja, käytäntöjä ja muuta tietoa ilmastoyhteistyön käynnistämiseen ja ylläpitämiseen. Uusin osio sivustolla on niin kutsuttu toimintamallikirjasto, joka kokoaa kunnan keinoja ilmastoyhteistyössä.

Kunnan erilaisille ilmastoyhteistyön keinoille toteutettiin keväällä 2022 vaikuttavuuden arviointi Ramboll Oy:n toimesta. Käytännössä toimintamallien vaikutusta verrattiin viiteen eri tavoitteeseen: ilmastopäästöt, vihreän liiketoiminnan edellytykset, muut ympäristötavoitteet, kunnan ja yritysten vuorovaikutteisuus ja kunnan ilmastoimago.

Vaikuttavuuden arviointi kuvaa yleisellä tasolla kunkin toimintamallin potentiaalia verrattuna eri tavoitteeseen. Ylätasolla kuvattuja toimintamalleja voidaan toteuttaa kunnissa kuitenkin hyvin eri tavoin, joten vaikuttavuuden arviointi on suuntaa antava. Lähtöoletukset ja tarkemman analyysin voi lukea vaikuttavuuden arvioinnin loppuraportista.

Tuloksia kannattaa tarkastella tavoitekohtaisesti, sillä siten ne ovat parhaiten vertailukelpoisia. Arvioinneissa oletetaan, että toimintamalli tähtää ilmastoviisaaseen toimintaan, ja on vakiintunut ja ollut kunnan käytössä useita vuosia. Lisäksi oletetaan, että toimintamallia toteutetaan onnistuneesti ja riittävillä resursseilla.

Vaikuttavuuden arvioinnin tulokset lisätään toimintamallikirjaston verkkoversioon kesäkuussa 2022.

Vaikuttavimmat keinot ilmastopäästöjen vähentämiseen

Kunnan vaikuttavimman keinon ilmastopäästöjen vähentämiseen arvioitiin olevan yritysten verkostoitumisen tukeminen. Tukemalla yritysten verkostoitumista kunta voi auttaa yrityksiä löytämään uusia yhteistyökumppaneita, verkostoitumaan ja tunnistamaan synergiaetuja sekä monistamaan päästövähennysten kannalta tehokkaimpia toimenpiteitä yritysten keskuudessa. Konkretiaan päästäkseen kohtaamisten on toistuttava säännöllisesti ja aihetta on rajattava tarpeeksi. Energiaratkaisujen osalta vaikuttavuus on ilmeinen, sillä sähkö ja lämmitys muodostavat tyypillisesti suurimman osan alueellisista päästöistä.

Suuri vaikuttavuus on myös suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailuilla sekä SR-kilpailuilla, joilla kunta voi ohjata rakennuttajia sellaisiin vähähiilisiin ratkaisuihin, joihin ei markkinaehtoisesti olla vielä valmiita. Selkeillä ja aukikuvatuilla lupaprosesseilla kunta voi helpottaa esimerkiksi yritysten uusiutuvan energian investointeja ja parantaa prosessien ennakoitavuutta yritysten näkökulmasta.

Suurin vaikutus ilmastopäästöjen vähentämiseen arvioitiin olevan yritysten verkostoitumisen tukemisella, kunnan energiaratkaisuilla, suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailuilla, suunnittele ja rakenna -kilpailuilla sekä viranomais- ja lupatoiminnalla.

Vaikuttavimmat keinot alueen vihreän liiketoiminnan edellytysten parantamiseen

Vaikuttavimmaksi kunnan keinoksi alueen vihreän liiketoiminnan edellytysten parantamisessa tunnistettiin maankäyttö ja kaavoitus sekä energiaratkaisut, joiden kautta kunta luo pohjaa kestävän liiketoiminnan toteuttamiselle. Kaavoitus luo edellytykset vihreälle liiketoiminnalle ja määrää myös yritysten vastuullisuuden toimintaedellytyksiä.

Vaikuttavimmat keinot alueen vihreän liiketoiminnan edistämiseen ovat maankäyttö ja kaavoitus, energiaratkaisut, fyysisen toimintaympäristön tarjoaminen, konserniohjaus- ja omistajapolitiikka sekä vastuulliset hankinnat.

Konserniohjauksen ja omistajapolitiikan keinoin kunta voi strategisesti ohjata tai tehostaa alueen liiketoimintaedellytyksiä. Alueen vihreä liiketoiminta voi muodostua esimerkiksi siitä, että kaupunkikonserniin kuuluva yritys toimii veturiyrityksenä alueen muille yrityksille ilmasto- ja vastuullisuusasioissa. Kunnan vastuullisilla hankinnoilla voidaan tukea vähähiilisiä palveluita ja tuotteita tarjoavien yritysten markkinaa, jolloin potentiaalinen vaikutus vihreän liiketoiminnan edistämiseen on suuri ja määrällisesti laskettavissa. Hankinnoilla kunta voi viedä vastuullista markkinaa eteenpäin luomalla kysyntää.

Vaikuttavimmat keinot muiden ympäristötavoitteiden edistämiseen

Vaikuttavuuden arvioinnin kohteena olevaan toimintamallikirjastoon on koottu ensisijaisesti ilmastonmuutoksen hillintään tähtääviä toimintatapoja. Vaikutusten arviointi muihin ympäristötavoitteisiin haluttiin lisätä työhön, jotta muistetaan toimintamalleilla voitavan vaikuttavan myös muihin ympäristöasioihin. Tämä kuitenkin edellyttää, että toimintamallien sisältöä kohdistetaan pelkän ilmastonäkökulman sijaan esimerkiksi luonnon monimuotoisuuteen liittyviin asioihin.

Toimintamallien vaikuttavuutta alueen muiden ympäristötavoitteiden edistämiseen tulee tulkita kriittisesti, sillä arvioinnin kohteena olevaa toimintamallikirjastoa ei ole laadittu muiden kuin ilmastopäästöjen vähentämisen näkökulmasta. 

Vaikuttavimmat keinot alueen muiden ympäristötavoitteiden edistämiseen ovat energiaratkaisut, konserniohjaus- ja omistajapolitiikka, maankäyttö ja kaavoitus, ilmasto-osaamisen lisääminen sekä suunnittele ja rakenna -kilpailut.

Muiden ympäristötavoitteiden edistämisessä energiaratkaisuilla on tunnistettu olevan selvästi suurin vaikutus. Uusiutuvan energian ratkaisuilla kunta voi vaikuttaa merkittävästi ainakin luonnon monimuotoisuuteen. Energiaratkaisuilla on selvä kytkös myös vesistöihin, ilmanlaatuun sekä meluun. Seuraavaksi vaikuttavimmat jäävät keskitasolle: konserniohjauksella ja omistajapolitiikalla sekä maankäytöllä ja kaavoituksella voidaan edistää vähintään jossain määrin muita alueen ympäristötavoitteita, mikäli näin päätetään. Kunta voi esimerkiksi kaavoittaa lähivirkistysalueita tai suojella herkkiä alueita.

Vaikuttavimmat keinot kunnan ja yritysten vuorovaikutuksen lisäämiseen

Vaikuttavimmiksi keinoiksi kunnan ja yritysten välisen vuorovaikutuksen lisäämiseen ilmastoasioissa tunnistettiin fyysisen toimintaympäristön tarjoaminen, alueellinen ilmastotyöryhmä sekä yritysten verkostoitumisen tukeminen. Jokainen näistä edellyttää lähtökohtaisesti yhteistyötä: monikanavaisuutta, molemmin puolista dialogia, vuorovaikutuksen säännöllisyyttä ja verkostomaisuutta. Kunnan ja yritysten yhteisissä kehityshankkeissa vuorovaikutteisuus nousee myös suureen rooliin. Vuorovaikutus voi tapahtua myös kunnan verkkoalustoilla, mikä kuitenkin edellyttää aktiivisuutta eri osapuolilta ja sitoutumista yhteiseen tekemiseen.

Viisi vaikuttavinta toimintamallia kunnan ja yritysten vuorovaikutuksen lisäämiseen ovat fyysisen toimintaympäristön tarjoaminen, alueellinen ilmastotyöryhmä, yritysten verkostoitumisen tukeminen, yhteiset kehityshankkeet sekä verkkoalusta toimijoiden törmäyttämiseen.

Vaikuttavimmat keinot kunnan ilmastoimagon parantamiseen

Toimintamallikirjaston vaikuttavuuden arvioinnissa havaittiin, että toimintamallit vastaavat keskimäärin paremmin toisiin päätavoitteisiin kuin toisiin. Suurin osa toimintamalleista vaikutti eniten kunnan ilmastoimagoon, mikä näkyy seuraavassa kuvaajassa viiden vaikuttavimman toimintamallin täysinä pisteinä.

Vaikuttavimmiksi tunnistetut toimintamallit kuitenkin edellyttävät viestintää ja toimien näkyväksi tekemistä. Esimerkiksi olemassa olevat liikenneratkaisut voivat vaikuttaa suuresti alueen asukkaiden ja yritysten ilmastomielikuviin. Energiaratkaisut voivat vaikuttaa yritysten sijoittumispäätöksiin, mutta kunnan ilmastoimagon parantaminen energiaratkaisuilla edellyttää varsinaisten energiaratkaisujen lisäksi niiden olemassaolon näkyväksi tekemistä viestinnän keinoin.

Viisi vaikuttavinta keinoa kunnan ilmastoimagon parantamiseen ovat liikenneratkaisut, energiaratkaisut, suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailut, rahoituksen myöntäminen hyville ideoille sekä viestintäkampanjat.

Kokonaisarvioinnissa energiaratkaisuilla suurin vaikuttavuus

Tavoitekohtaisen vaikuttavuuden arvioinnin lisäksi jokaiselle toimintamallille laskettiin kokonaisarvio, jossa painotettiin erityisesti vaikutusta ilmastopäästöihin ja vihreän liiketoiminnan edellytyksiin.

Vaikuttavimmiksi keinoiksi nousivat kunnan energiaratkaisut, yritysten verkostoitumisen tukeminen, maankäyttö ja kaavoitus, kunnan vastuulliset hankinnat sekä suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailut. Jaetulla kolmannella sijalla olivat myös yritysten osallistaminen kunnan strategiatyöhön ja ilmasto-ohjelman toimenpiteisiin, alueellinen ilmastotyöryhmä, suunnittele ja rakenna SR-kilpailut sekä yhteiset kehityshankkeet.

 

Viisi vaikuttavinta toimintamallia kokonaisarvioinnissa: energiaratkaisut, yritysten verkostoitumisen tukeminen, maankäyttö ja kaavoitus, vastuulliset hankinnat ja suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailut.

Vaikuttavuuden arvioinnin hyödyntäminen

Toimintamallikirjaston ja vaikuttavuuden arvioinnin tarkoituksena on lisätä kuntien ymmärrystä erilaisten keinojen erilaisesta vaikuttavuudesta. Tarkoituksena on, että jokainen kunta voi yhdistellä toimintamalleja ja luoda omiin tarpeisiin sopivia kokonaisuuksia.

Moni ilmastoyhteistyöhön kytkeytyvä toimintamalli on vaikuttava vain yhdessä tai muutamassa tavoitteessa. Tästä syystä kunnassa on ensin pohdittava, mitä toiminnalla tavoitellaan. Viestinnällisten keinojen vaikuttavuutta ei pidä aliarvioida, sillä ne ovat integroituneena monien toimintamallien sisään. Toimintamallikirjastoa selatessa on myös huomioitava, että keskimäärin toimintamallit vastaavat paremmin toisiin tavoitteisiin kuin toisiin: kunnan on esimerkiksi vaikeampaa vaikuttaa alueen kokonaispäästöihin kuin omaan ilmastoimagoonsa.

Toimintamallikirjasto ja sen vaikuttavuuden arviointi toimivat erinomaisena kunnan työkaluna ilmastoyhteistyön suunnittelussa. Ne auttavat hahmottamaan ilmastoyhteistyön kokonaisuutta ja keinovalikoiman laajuutta. Vaikuttavuuden arviointia tarkastelemalla on helpompi ymmärtää erilaisten keinojen erilaiset tavoitteet ja erilaiset vaikutukset. Toimintaa suunniteltaessa on tietenkin mietittävä aina kokonaisuutta: millaiset toimet sopivat kunnan strategiaan ja ohjelmiin, millä aikavälillä mitäkin toteutetaan ja minkälaiset resurssit on käytettävissä. 

Vaikuttavuuden arviointia kannattaa tarkastella tavoitekohtaisesti, sillä pisteet eri tavoitteiden alla eivät ole suoraan vertailukelpoisia keskenään. Tämä johtuu siitä, että jokaisen tavoitteen alle on määritelty erilaiset tukikysymykset. Toisin sanoen, on todennäköistä, että pisteitä on jaettu helpommin esimerkiksi ilmastoimagoon liittyen ja vastaavasti ilmastopäästöistä on ollut käytännössä mahdotonta saada täysiä pisteitä

Vaikuttavuuden arvioinnin tuloksia esiteltiin 14.6.2022 SYKE:n hiilineutraali-webinaarissa. Tallenne on katsottavissa täällä ja esitysmateriaalit löytyvät hiilineutraalisuomi.fi-sivulta.

 

Vaikuttavuuden arviointi ilmastoyhteistyön keinoille(pdf, 861.52 KB) Vaikuttavuuden arviointi ilmastoyhteistyön keinoille

Lisätietoja

Heta Itämäki
Projektikoordinaattori
040 631 5686
heta.itamaki@vantaa.fi

Kirjoittaja

Ilmastoyhteistyö-hanke

Vantaa, Kerava ja Järvenpää kehittävät kuntien ja alueella toimivien yritysten välistä ilmastoyhteistyötä. Elinkeinoelämän ja kunnan ilmastoyhteistyö -hanke.